ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์/ภารกิจงาน

กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


Card image
นางพระจิตต์ พลนรัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


Card image
นางเรณู นามประกอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


Card image
นางฉัตรชฎา อำนา

นักวิชาเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


Card image
นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการCard image
นางสาวลภัสรดา ถาริยะ

ลูกจ้างชั่วคราว